reference


Nekateri izmed večjih projektov v teku, v katerih sodelujemo z izdelavo strokovnih podlag s področja poplavne varnosti (karte poplavne nevarnosti, projektiranje protipoplavnih ukrepov) so:
 • Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane, prestolnice Slovenije,
 • Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja Železnikov, ki so ga v letu 2007 prizadele hude poplave,
 • Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline z mestom Celje,
 • Državni prostorski načrt za izgradnjo prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija in R25A/1 Trojane – Hrastnik
 • Državni prostorski načrti za izgradnjo več državnih cest, npr. t.im. 3. razvojna os – sever, 3. razvojna os – jug, 4. razvojna os, Hrastnik – Zidani most, Bača – Dolenja Trebuša, obvoznica Tolmin, Krško – Brežice idr
 • Številni občinski prostorski načrti (krovni planski akti občine), npr. Vipava, Ljubljana, Zagorje, Gornji Grad, Hrastnik idr.


V nadaljevanju podajamo nabor referenc za izdelavo kart poplavne in erozijske nevarnosti v preteklih letih:
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za poplavne površine Kokre na levem in desnem bregu, za potrebe OPN, maj 2010 (naročnik: Občina Preddvor)
 • Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za posamezna območja občine Nazarje – Savinja, za potrebe OPN, julij 2010 (naročnik: Občina Nazarje)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za odsek Ljubljanice od Fužin do izliva v Savo, za potrebe OPN, julij 2010 (naročnik: Mestna občina Ljubljana)
 • Izdelava hidrološko hidravlične analize območja med železniško progo in Brdom za povezovalno cesto Tržaška cesta – Cesta na Vrhovce (podvoz Vič) z izdelavo kart poplavne nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje, marec 2010 (naročnik: Mestna občina Ljubljana)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe OPN, marec 2010 (naročnik: Občina Gorenja vas – Poljane)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje Rudnika, Ižanske ceste in Črne vasi, oktober 2009 (naročnik: Mestna občina Ljubljana)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti – Izdelava dopolnitve hidrološko hidravlične analize vodnega režima na južnem delu območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, april 2010 (naročnik: Mestna občina Ljubljana)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti za območje Državnega prostorskega načrta pristanišča za mednarodni promet, november 2010 (naročnik: Luka Koper d.d.)
 • Strokovne podlage za Državni prostorski načrt za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje – Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče – Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti, julij 2010 (naročnik: RS Ministrstvo za okolje in prostor)
 • Strokovne podlage za Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša – Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti, april 2010 (naročnik: RS Ministrstvo za okolje in prostor)
 • Hidrološko hidravlični elaborat za objekt DV 2x110 kV Polje – Vič, marec 2010 (naročnik: Elektro Ljubljana d.d.)
 • Izdelava hidrološko hidravlične presoje in kart poplavne nevarnosti ter ogroženosti za določitev poplavnih območij na območju občine Domžale, junij 2011 (naročnik: Občina Domžale
 • Izdelava kart poplavne ogroženosti za 20kV KB RTP Domžale – OC Želodnik, maj 2011 (naročnik: Elektro Ljubljana d.d.)
 • Hidrološko hidravlična analiza in poplavne ter erozijske karte obstoječega in načrtovanega stanja za območje Brnica s pritoki, julij 2011 (naročnik: Občina Hrastnik)
 • Analiza in prikaz hidrološko-hidravličnih značilnosti trase daljnovoda 2x400kV Cirkovce – Pince (dolžina 80,4km) – poplavne ter erozijske karte obstoječega in načrtovanega stanja v sklopu izdelave strokovnih podlag za Državni prostorski načrt, april 2011 (naročnik: ELES d.d.)
 • Hidrološko hidravlična analiza in karte poplavne nevarnosti za načrtovano gradnjo poslovno tehničnega objekta na DOB-u, februar 2011 (STN d.o.o.)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti v sklopu izdelave strokovnih podlag (idejnega projekta) Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja Železnikov, maj 2011 (naročnik: RS Ministrstvo za okolje in prostor)
 • Hidrotehnično poročilo z izrisom kart poplavne in erozijske nevarnosti za PGD in PZI rekonstrukcije glavne ceste G2-102/1038 Bača – Dolenja Trebuša od km 0+100 do km 6+500, februar 2011 (naročnik K.A.B. d.o.o.)
 • Izdelava hidrogeološkega poročila in ocene poplavne ogroženosti za vojašnico Berek pri Murski Soboti, november 2010 (naročnik: RS Ministrstvo za obrambo)
 • Hidrološko hidravlična študija in karte poplavne nevarnosti na območju Podna, februar 2011 (naročnik: Občina Škofja Loka)
 • Karte poplavne in erozijske nevarnosti in karte razredov poplavne in erozijske nevarnsoti v okviru DPN za plinovod M2/1 Rogaška Slatina – Trojane – območje Ložnice, oktober 2010 (naročnik: Hidrosvet d.o.o.)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za vodotoka Črnuščica in Gameljščica, za potrebe OPN, julij 2010 (naročnik: Mestna občina Ljubljana)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za vodotoke Besnica, Dobrunščica in Bizviški potok, za potrebe OPN, julij 2010 (naročnik: Mestna občina Ljubljana)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti na določenem odseku bazena HE Doblar pri Mostu na Soči, 2010 (naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica)
 • Izdelava KPN in KRPN za obstoječe in načrtovano stanje na območju KO11 Podboršt v občini Komenda, 2010 (naročnik: Občina Komenda)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje na območju OPPN Bonifacija, 2010 (naročnik: Boninvest d.o.o.)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti na območju Slatine, april 2011 (naročnik: Občina Polzela)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za naselje Gobovce, 2010 (naročnik: Občina Naklo)
 • Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za posamezna območja občine Nazarje – Dreta, za potrebe OPN, 2011 (naročnik: Občina Nazarje)
 • Strokovne podlage za Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane – Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti obstoječega stanja, 2010/2011 (naročnik: RS Ministrstvo za okolje in prostor)
 • Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za posamezna območja občine Mozirje – Savinja, za potrebe OPN, 2011 (naročnik: Občina Mozirje)
 • Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za posamezna območja občine Mozirje – Trnava, Mozirnica, Ljubija, za potrebe OPN, 2011 (naročnik: Občina Mozirje)
 • Karte poplavne in erozijske nevarnosti ter karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti za posamezna območja reke Save na odseku med Hrastnikom in Zidanim mostom in reke Savinje v območju Zidanega mostu, 2010/2011 (naročnik: Direkcija RS za ceste)
 • Karte poplavne in erozijske nevarnosti ter karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti za občino Gornji Grad, za potrebe OPN, 2011 (naročnik: Občina Gornji Grad)
 • Hidrološko hidravlična analiza povodji vodotokov za pripravo DPN za državno cesto od razcepa Šentrupert do Dravograda – sklop I, vključno z izdelavo poplavnih in erozijskih kart, 2010 (naročnik: DARS d.d.)
 • Hidrološko hidravlična analiza povodji vodotokov za pripravo DPN za državno cesto od razcepa Šentrupert do Dravograda – sklop II, vključno z izdelavo poplavnih in erozijskih kart, 2011 (naročnik: DARS d.d.)
 • Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti in kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti ter izdelava PVO na območju trase načrtovanega prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija, marec 2012 (naročnik: E-net okolje d.o.o. (investitor Geoplin))
 • Karte poplavne nevarnosti za širitev Centralne čistilne naprave Ljubljana, 2011 (naročnik: JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.)
 • Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti in kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje rekonstrukcije ceste G2-102/1038 Bača – Dolenja Trebuša med km 6,500 in km 8,500, marec 2012 (naročnik: DRSC)
 • Izdelava KPN in KRPN za načrtovano obvoznico Tolmin, 2011 (naročnik: DRSC)
 • Izdelava KPN in KRPN na delu porečja Bolske za potrebe DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Sp. Savinjski dolini, 2011 (naročnik MOP)

IZVO-R d.o.o., projektiranje in inženiring, Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana © 2012